در انتخاب کارمندان باید بسیار دقت کرد

خیلی وقت ها دلیل اخراج شدن، خود کارمند نیست.