فروشگاه ساناکو

دستگاه حضور و غیاب مدل Tiam

14.800.000 تومان

دستگاه حضور و غیاب مدل Tisa

7.800.000 تومان

دستگاه حضور و غیاب مدل T-761

7.200.000 تومان

نرم افزار حضور و غیاب سطح B

3.900.000 تومان

نرم افزار حضور و غیاب سطح A

6.800.000 تومان

نرم افزار حضور و غیاب سطح A+

14.800.000 تومان