اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

مدیران

محمد مهدی جبارزارع

مدیر عامل

امیر حسین پورحاجی

رئیس هیئت مدیره

مرضیه سادات معرک نژاد

عضو هیئت مدیره

زهرا بزرگزاد

عضو هیئت مدیره

هاجر جعفری

عضو هیئت مدیره