راهکارهای حضور و غیاب بیمارستانی


چالش های پرسنلی و تردد در مراکز درمانی و بیمارستانی

شیفت های متعدد و پیچیده

با امکان ایجاد شیفت های متعدد بصورت تک نوبت یا چند نوبت (لانگ) و اختصاص آن به پرسنل میتوان به گزارشات مورد نظر دست پیدا کرد. همچنین جابجایی شیفت بین پرسنل بسهولت قابل انجام می باشد .مسئولین هر بخش میتوانند شیفت ها را بصورت ماهانه پیش از فرارسیدن به ماه ، مشخص و به پرسنل زیر مجموعه اطلاع رسانی نمایند.

انتقال کارکرد پرسنل به سیستم حقوق و دستمزد

امکان ایجاد خروجی با پارامتر های خاص جهت انتقال به سامانه های حقوق و دستمزد باعث می شود تا این امر با کمترین خطا و بالاترین سرعت انجام گیرد .خروجی حاصل از این امکان می تواند بصورت دیتای SQL ، فایل Xlsx و txt ارائه داد و با هرنوع نرم افزار حقوق و دستمزدی سازگار میباشد.

مدیریت و توزیع غذا در مرکز

نرم افزار رزرو و صدور ژتون امکان مدیریت غذا را به راحتی انجام میدهد . بدین صورت هست که پرسنل با توجه به شیفت میتوانند از طریق تردد روی دستگاه حضور غیاب در صورت مجاز بودن ژتون وعده غذایی مورد نظر را دریافت و یا مراجعه به پنل کاربری خود امکان رزرو غذا دلخواه درصورت چند منو بودن را بصورت زود هنگام به مسئول طبخ و توزیع غذا اعلام نمایند این روش به کاهش هزینه ها و همچنین توزیع عادلانه غذا بین پرسنل کمک بسیاری می کند.

محاسبات و گزارشات لحظه ای

با امکان تخلیه و محاسبات آنلاین ، دیگر نیازی نیست که مسئولین حضور غیاب ، روزانه دستگاه ها را تخلیه و برای ارائه گزارش از دکمه محاسبه استفاده کنند . تمام این کارها بصورت خودکارانجام میگیرد .و در هر لحظه از زمان میتوانند به آمار و گزارشات لحظه ای دسترسی داشته باشند.

محاسبه بهره وری و کارانه

در این سامانه با توجه با قابلیت های موجود و امکان ایجاد و انتصاب قوانین به پرسنل میتوان از محاسبات کارانه و بهره وری با شرایط موجود هر سازمان بهره مند شد. محل خدمت ، سختی کار ، سوابق کاری پارامترهای هستند که میتوانند در محاسبات کارانه و بهره وری تاثیر داشته باشند.

گردش کار و امکان درخواست مجوزها

تمامی درخواست های پرسنل به مسئولان ، می تواند در قالب فرم اختصاصی ، از طریق سیستم و یا حتی گوشی تلفن همراه توسط خود کاربر صادر گردد . از جمله ای این درخواست ها می توان به درخواست مرخصی ، ماموریت ، اضافه کاری ، تردد فراموش شده ، تغییر شیفت ، جابجایی پرسنل ، درخواست پرسنل ، درخواست مساعده یا وام و یا هر نوع درخواست دیگر اشاره کرد.

شیفت های متعدد و پیچیده

با امکان ایجاد شیفت های متعدد بصورت تک نوبت یا چند نوبت (لانگ) و اختصاص آن به پرسنل میتوان به گزارشات مورد نظر دست پیدا کرد. همچنین جابجایی شیفت بین پرسنل بسهولت قابل انجام می باشد .مسئولین هر بخش میتوانند شیفت ها را بصورت ماهانه پیش از فرارسیدن به ماه ، مشخص و به پرسنل زیر مجموعه اطلاع رسانی نمایند.

دستگاه های حضور غیاب با برندهای مختلف

با امکان ایجاد شیفت های متعدد بصورت تک نوبت یا چند نوبت (لانگ) و اختصاص آن به پرسنل میتوان به گزارشات مورد نظر دست پیدا کرد. همچنین جابجایی شیفت بین پرسنل بسهولت قابل انجام می باشد .مسئولین هر بخش میتوانند شیفت ها را بصورت ماهانه پیش از فرارسیدن به ماه ، مشخص و به پرسنل زیر مجموعه اطلاع رسانی نمایند.

محاسبه بهره وری و کارانه

در این سامانه با توجه با قابلیت های موجود و امکان ایجاد و انتصاب قوانین به پرسنل میتوان از محاسبات کارانه و بهره وری با شرایط موجود هر سازمان بهره مند شد. محل خدمت ، سختی کار ، سوابق کاری پارامترهای هستند که میتوانند در محاسبات کارانه و بهره وری تاثیر داشته باشند.

انتقال کارکرد پرسنل به سیستم حقوق و دستمزد

امکان ایجاد خروجی با پارامتر های خاص جهت انتقال به سامانه های حقوق و دستمزد باعث می شود تا این امر با کمترین خطا و بالاترین سرعت انجام گیرد .خروجی حاصل از این امکان می تواند بصورت دیتای SQL ، فایل Xlsx و txt ارائه داد و با هرنوع نرم افزار حقوق و دستمزدی سازگار میباشد.

دستگاه های حضور غیاب با برند های مختلف

با امکان ایجاد شیفت های متعدد بصورت تک نوبت یا چند نوبت (لانگ) و اختصاص آن به پرسنل میتوان به گزارشات مورد نظر دست پیدا کرد. همچنین جابجایی شیفت بین پرسنل بسهولت قابل انجام می باشد .مسئولین هر بخش میتوانند شیفت ها را بصورت ماهانه پیش از فرارسیدن به ماه ، مشخص و به پرسنل زیر مجموعه اطلاع رسانی نمایند.

مدیریت و توزیع غذا در مرکز

نرم افزار رزرو و صدور ژتون امکان مدیریت غذا را به راحتی انجام میدهد . بدین صورت هست که پرسنل با توجه به شیفت میتوانند از طریق تردد روی دستگاه حضور غیاب در صورت مجاز بودن ژتون وعده غذایی مورد نظر را دریافت و یا مراجعه به پنل کاربری خود امکان رزرو غذا دلخواه درصورت چند منو بودن را بصورت زود هنگام به مسئول طبخ و توزیع غذا اعلام نمایند این روش به کاهش هزینه ها و همچنین توزیع عادلانه غذا بین پرسنل کمک بسیاری می کند.

محاسبات و گزارشات لحظه ای

با امکان تخلیه و محاسبات آنلاین ، دیگر نیازی نیست که مسئولین حضور غیاب ، روزانه دستگاه ها را تخلیه و برای ارائه گزارش از دکمه محاسبه استفاده کنند . تمام این کارها بصورت خودکارانجام میگیرد .و در هر لحظه از زمان میتوانند به آمار و گزارشات لحظه ای دسترسی داشته باشند.

گردش کار و امکان درخواست مجوز ها

تمامی درخواست های پرسنل به مسئولان ، می تواند در قالب فرم اختصاصی ، از طریق سیستم و یا حتی گوشی تلفن همراه توسط خود کاربر صادر گردد . از جمله ای این درخواست ها می توان به درخواست مرخصی ، ماموریت ، اضافه کاری ، تردد فراموش شده ، تغییر شیفت ، جابجایی پرسنل ، درخواست پرسنل ، درخواست مساعده یا وام و یا هر نوع درخواست دیگر اشاره کرد.