راهکارهای شرکت های هلدینگ و پیمانکاری

چالش های شرکت های هلدینگ و پیمانکاری

عمده چالشهای این مجموعه ها به همراه راهکارهای ساناکو در پاسخ به آن نیازها به شرح زیر است :

چالشهای و نیازها
راهکارها و ویژگیها
مشکل با تردد پرسنل در پروژه ها با توجه به پراکیندگی موقیع مکانی
امکان درج یا درخواست تردد از طریق گوشی تلفن همراه بر اساس لوکیشین از پیش تعین شده
نیاز به گزارشات پرسنل نسبت به محل فعالیت
امکان تعریف محل خدمت به همراه سمت و پست سازمانی جهت دستیابی به گزارشات مورد نظر
کنترل تردد ارباب رجوء و میهمان
استفاده از سیستم مدیریت ارباب رجوء و ایجاد قرار ملاقات با پرسنل سازمان از قبل و مطلع بودن مسئول حراست از این موضوع
تفکیک پرسنل و دسترسی مدیران
امکان ایجاد سطح دسترسی مسئولین هر سازمان یا بخش به پرسنل زیرمجموعه
تحمیل کار دستی به اپراتور بابت محاسبه نوبت‎کاری ، شب‎کاری ، اضافه‎کاری ، تعطیل‎کاری و …
امکان محاسبه نوبت‎کاری ، شب‎کاری ، اضافه‎کاری ، تعطیل‎کاری و … بصورت اتوماتیک با تعریف انواع قوانین
پیچیدگی اعمال تنبیه وتشویق پرسنل متناسب با انضباط تردد
امکان تبدیل تاخیر و تعجیل پرسنل به کسورات برحسب قوانین پرسنلی و لحاظ نمودن تنبیه و تشویق برای پرسنل
غیر قابل تفکیک بودن اضافه‎کاری ها و عدم تشخیص آن
دسته بندی و مدیریت اضافه‎کاری پرسنل جهت مجاز یا غیر مجاز شناختن آن اضافه‎کاری
اجبار به کار دستی بخاطر مرخصی کرونا و سایر موارد پیش‎بینی نشده
اجبار به کار دستی بخاطر مرخصی کرونا و سایر موارد پیش‎بینی نشده
معضلات ناشی از عدم انجام به موقع و سریع درخواستهای پرسنل توسط اپراتور
استفاده پرسنل از کارتابل شخصی و موظف بودنشان به پیگیری درخواستهای روزمره مرخصی و …
توزیع عادلانه غذا بین پرسنل
استفاده از سیستم تغذیه و رزرو غذا پیش از موعد و کنترل توزیع غذا بر اساس شیفت و زمان حضور شخص
معضلات ناشی از انتقال کارکرد به سیستم حقوق بصورت دستی
امکان ایجاد خروجی با هر نوع فرمت و متناسب با نیاز نرم افزار های حقوق و دستمزد