راهکارهای صنعت هتلداری

چالش های صنعت هتلداری

عمده چالشهای صنعت هتلداری به همراه راهکارهای ساناکو در پاسخ به آن نیازها به شرح زیر است :

چالشهای و نیازها
راهکارها و ویژگیها
شیفت‎های غیر قابل برنامه ریزی از قبل برای برخی افراد
تشخیص و انتساب شیفت بصورت اتوماتیک از روی تردد پرسنل
تحمیل کار دستی به اپراتور بابت محاسبه نوبت‎کاری ، شب‎کاری ، اضافه‎کاری ، تعطیل‎کاری و …
امکان محاسبه نوبت‎کاری ، شب‎کاری ، اضافه‎کاری ، تعطیل‎کاری و … بصورت اتوماتیک
پیچیدگی اعمال تنبیه وتشویق پرسنل متناسب با انضباط تردد
امکان تبدیل تاخیر و تعجیل پرسنل به کسورات برحسب قوانین پرسنلی و لحاظ نمودن تنبیه و تشویق برای پرسنل
غیر قابل تفکیک بودن اضافه‎کاری ها و عدم تشخیص آن
دسته بندی و مدیریت اضافه‎کاری پرسنل جهت مجاز یا غیر مجاز شناختن آن اضافه‎کاری
اجبار به کار دستی بخاطر مرخصی کرونا و سایر موارد پیش‎بینی نشده
قابلیت تعریف انواع مرخصی و مدیریت کسر از مانده مرخصی
معضلات ناشی از عدم انجام به موقع و سریع درخواستهای پرسنل توسط اپراتور
استفاده پرسنل از کارتابل شخصی و موظف بودنشان به پیگیری درخواستهای روزمره مرخصی و …
توزیع عادلانه غذا بین پرسنل
استفاده از سیستم تغذیه و کنترل توزیع غذا بر اساس شیفت و زمان حضور شخص
معضلات ناشی از انتقال کارکرد به سیستم حقوق بصورت دستی
امکان ایجاد خروجی با هر نوع فرمت و متناسب با نیاز نرم افزار های حقوق و دستمزد