سیستم محاسبه کارانه و بهره وری

محاسبه کارانه و بهره وری یکی از نیازهای مهم سازمان های بزرگ از جمله بیمارستان ها می باشد.

این نوع محاسبات بسته به نوع محل خدمت، نوع استخدام، تعداد و نوع شیفت پرسنل و همچنین میزان سختی کار پرسنل در بخش مورد نظر است.

یک سامانه قدرتمند، با انجام محاسبات دقیق، باعث سرعت و دقت دادن به داده های گزارشات از جمله بهره وری می شود و اپراتورهای نیاز نیست در پایان هر ماه بصورت دستی اقدام به انجام این چنین محاسباتی بکنند.


مزیت های سیستم محاسبه کارانه و بهره وری:

  • منطبق بودن محاسبات بهره وری با قوانین موجود در سازمان.
  • ایجاد خروجی های مختلف و مناسب جهت کمک به محاسبات.
  • سرعت انجام محاسبات در کمترین زمان ممکن.
حضور غیاب ساناکو سیستم محاسبه کارانه و بهره وری