سرویس تخلیه آنلاین دستگاه های حضور غیاب

یکی از محصولات ویژه و قابل عرضه شرکت ساناکو، سرویس تخلیه آنلاین و RealTime است که از دو طریق pull و push قابل انجام است.
از این امکان می توان برای کمک به محاسبات آنلاین و استفاده از امکانات کارتابل و آمارهای لحظه ای و سیستم صدور ژتون استفاده کرد.
زمانی که پرسنل تردد خود را بر روی دستگاه حضور و غیاب ثبت می کنند، بلافاصله این تردد به نرم افزار انتقال و در پایگاه داده (database) ثبت می گردد.


مزیت های سرویس تخلیه آنلاین دستگاه های حضور غیاب:

  • تجمیع اطلاعات تردد دستگاه های مختلف در یک مرکز.
  • جلوگیری از حذف اطلاعات دستگاه ها در صورت خرابی آنها به وسیله تخلیه آنلاین در پایگاه داده.
  • استفاده از سیستـم های صـدور ژتون آنلاین و گزارشات لحظـه ای توسط مدیران.
  • استفاده از سیستم مانیتورینگ نگهبانی برای نظارت بیشتر.
حضورغیاب ساناکو تخلیه آنلاین دستگاه حضور غیاب