ویدیوهای آموزشی

با آموزش های دستگاه های حضور و غیاب یاد خواهید گرفت که چگونه با آن کار کنید و تردد پرسنل را مدیریت کنید.

آموزش دستگاه T761
آموزش دستگاه Uface T302
آموزش دستگاه Tiam